Zwroty i wymiana towaru - Galeria Ambra

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UWAGA! PRZEZ ODESŁANIEM PRODUKTU PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

W CELU OTRZYMANIA ADRESU DO ZWROTU!!

email - kontakt@galeriaambra.pl

kontakt telefoniczny - 577 523 710

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.

Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego formularza prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo wypełniony formularz przed upływem 14 dni..

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty przesyłki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Koszt opakowania i zwrotnego odesłania towaru ponosi Klient.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez GaleriaAmbra.pl świadczenia.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracany przez Klienta towar powinien być zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Odsyłany towar powinien być nieużywany. Prosimy o zwrot towaru wraz z metką i paragonem.

W myśl art. 1 oraz art. 6 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 
10 dni roboczych dotyczy konsumentów. Definicja konsumenta zamieszczona jest w art. 221 kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowę na odległość zawiera się bez jednoczesnej obecności obu stron

Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych dotyczy tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, 
a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą zatem skorzystać z tego ustawowego uprawnienia.

Wzór formularza WYMIANY LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wymiany towaru lub odstąpienia od umowy)

– Adresat:

JUSZKIEWICZ PIOTR
ul. Kościuszki 11C, 76-032 Mielno


galeriaambra.pl
kontakt@galeriaambra.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) , LUB o moim/naszym zyczeniu wymiany towaru

- NAZWA TOWARU ZWRACANEGO ............................................

- NAZWA TOWARU NA WYMIANĘ ............................................ (W PRZYPADKU WYMIANY TOWARU NA INNY)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

- PROSZĘ O ZWROT NALEŻNOŚCI / NADPŁATY NA KONTO......................................................................................


(*) Niepotrzebne skreślić.