Reklamacja - Galeria Ambra

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana Państwu na galeriaambra.pl była najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń. Poniższe informacje to jedynie kilka najważniejszych uregulowań dotyczących praw i obowiązków Konsumenta oraz Sprzedawcy. Wszystkie regulacje w zakresie rękojmi znajdują się w Regulaminie. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami regulującymi prawo rękojmi.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w Kodeksie Cywilnym.


Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem 12 miesięcy od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub w przypadku rzeczy używanej przed upływem roku od jej wydania. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże nie wcześniej niż terminy określone w zdaniu poprzedzającym.


W przypadku towarów z terminem przydatności do użycia których koniec przypada po roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.


Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.


W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;żądać wymiany produktu na wolny od wad;żądać usunięcia wady.


Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.


Sprzedawca zaleca w miarę możliwości dołączenie opisu niezgodności towaru z Umową do reklamowanego towaru.


Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.


W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.


Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.


W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.